Privacy Statement

De Graaff Autobedrijven neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door De Graaff Autobedrijven in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

De Graaff Autobedrijven gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat De Graaff Autobedrijven:

  • Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt
  • Uw gegevens alleen verwerkt als daar een duidelijk met u afgesproken doel voor is
  • Passende beveiligingsmaatregelen toepast om uw gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal
  • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Waarom verwerken wij gegevens?

De Graaff Autobedrijven verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via e-mail of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

  • Offerteproces
  • Order- en facturatieproces
  • Vastleggen van garantie
  • Het uitvoeren van proefritten
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

Uw persoonsgegevens

Inzage

Als De Graaff Autobedrijven uw persoonsgegevens verwerkt dan mag u deze inzien. U kunt tevens een kopie van deze gegevens opvragen.

Verbetering

Mochten gegevens door ons verkeerd zijn vastgelegd dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Verwijdering

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben, te verwijderen uit onze systemen. In bepaalde gevallen mogen wij gegevens als gevolg van andere regels en wetten niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij uw gegevens verwijderen kunnen wij u niet op de hoogte houden van onze acties en andere relevante informatie.

Verstrekken van gegevens

U kunt ons vragen om een kopie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens aan te leveren. De Graaff Autobedrijven zal deze in een gangbare en gestructureerde (digitale) vorm aan u ter beschikking stellen.

Beveiliging

Onderdeel van het serieus nemen van uw privacy is de bescherming van uw persoonsgegevens. De Graaff Autobedrijven neemt uitgebreide maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaatsvinden dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dat het beveiligingsincident een datalek is dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Waar kunt u terecht voor vragen en klachten

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door De Graaff Autobedrijven dan kunt u een e-mail sturen naar: info@degraaff-autobedrijven.nl.
(Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.)

Indien u van mening bent dat De Graaff Autobedrijven in strijd handelt met de privacywetgeving dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.0 – mei 2018

Disclaimer

E-mail wordt door De Graaff Autobedrijven niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij zulks per brief of per fax wordt bevestigd door een bevoegde bestuurder of procuratiehouder. Onze berichten zijn zorgvuldig opgesteld, maar wij staan niet in en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het opvolgen van eventuele foutieve adviezen. De gegevens die wij van u ontvangen, kunnen door onze medewerkers voor ons kwaliteitsbeleid en in het kader van de behandeling van uw vraag worden verwerkt. Deze verwerking is, voor zover deze herleidbaar is tot een natuurlijke persoon, aan te merken als een verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.